داکتر انجنیر محمد عمر تیموری

دیپلوم ماستری در رشته بازسازی ساختمانهای روبنایی از فاکولته ساختمانی پوهنتون تخنیکی کوشتسی سلواکیا

 دیپلوم دکترا در رشته تخنیک حرارت ساختمان از فاکولته ساختمانی پوهنتون تخنیکی کوشتسی سلواکیا

 مولف کتاب های درسی و مسلکی (معیار های جدید اعمار ساختمان سال2010، چگونگی مصرف انرژی در ساختمانهای رهایشی سال 2014، تاسیسات و تجهیزات تخنیکی ساختمان سال 2015، رهنمود موثریت حفظ انرژی در تعمیرات سال2017، پمپ حرارتی سال 2020 و آکوستیک و روشنایی روز سال 2021)،

انتقال دهنده تجارب علمی و تخنیکی کسب شده از اروپا در امور تولید مواد ساختمانی مدرن و حفاظت محیط زیست به افغانستان

 از سال 2016 الی 2018 منحیث مشاور در دفتر GIZ

از سال 2020 الی 2021 رییس پوهنحی انجنیری و رییس پوهنتون باختر

از سال 2022 منحیث   Lector of Building Energy Efficiency in Slovak Environment Agency

برای دانلود کتاب های این مولف به لینک های ذیل کلیک نمایید:

Scroll to Top