پوهنوال محمد طاهر نسیمی

پوهنوال محمد طاهر نسیمی فرزند محمد نسیم در ماه جدی سال ۱۳۳۰ هـ ش در شهر مزار شریف متولد شده تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب غیاث الدین در سال ۱۳۴۵ هـ ش، تعلیمات متوسط و ثانوی خود را لیسه باختر سال ۱۳۵۱ هـ ش در شهر مزار شریف و تحصیلات عال اش را در بخش کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کابل ۱۳۵۵ هـ ش به پایان رسانیده در همان سال به حیث استاد در موسسه عالی تربیه معلم بلخ مقرر شد.
در سال ۱۳۶۷ هـ ش با رتبه علمی پوهیالی وارد کدر علمی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ ګردید. موصوف علاوه بر تدریس سال های زیادی منحیث آمر دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ اجرای وظیفه نموده.
پوهنوال محمد طاهر نسیمی در کنفرانس ها و سیمینار های متعدد میتودیک و اکمال تخصص اشتراک ورزیده و مقاله ها و رساله های تحقیقی روی مسایل روز بیولوژی نګاشته که در مجله های علمی معتبر داخل کشور به چاب رسیده.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top