پوهندوی دوکتور عبدالعزیز نادری

محترم پوهندوی عبدالعزیز نادری فرزند عبدالجلیل در سال ۱۳۲۹ هـ ش در قریه نادر خیل ولسوالی پغمان تولد ګردیده است.
دوره ابتدایی را در مکتب غازی محمد ایوب خان واقع کارته پروان و دوره ثانوی خود را الی صنف هشتم در لیسه نادریه و متباقی آنرا در لیسه پغمان به پایان رسانیده است.
در سال ۱۳۸۵ هـ ش از صنف دوازدهم لیسه مذکور فارغ التحصیل ګردیده است و در همین سال بعد از سپری کردن امتحان کانکور پوهنتون کابل، کاندید بورس تحصیلی شوروی وقت ګردیده در همان وقت بورس که به موصوف داده شده بود از طرف دولت وقت لغو ګردید و موصوف در سال ۱۳۵۹ هـ ش شامل فاکولته طب کابل ګردید.
و بعداً در سال ۱۳۶۵ هـ ش از فاکولته مذکور به درجه ماستر فارغ التحصیل ګردیده استاد در سال ۱۳۶۶ هـ ش به مدت یک سال خدمت عسکری در قوای هوایی و مدافع هوایی سپری کرده است و بعد از اخذ ترخیص در سال ۱۳۶۷ هـ ش از طریق وزارت صحت عامه به حیث داکتر معالج در سرویس داخله شفاخانه علی آباد و در سال ۱۳۶۸ هـ ش شامل پروګرام تخصص در سرویس داخل ګردید که تا سال ۱۳۷۷ هـ ش به وظیفه مذکور دوام داد و در سال ۱۳۷۷ هـ ش از طریق وزارت صحت عامه در بخش داخله تخصص اخذ نموده است.
به نسبت بعضی مشکلات در سال ۱۳۷۷ هـ ش از سرویس داخله علی آباد به سرویس عقلی و عصبی تبدیل ګردید و در سال ۱۳۷۸ هـ ش به صفت نامزد پوهیالی و بعد از سپری کردن مدت یک سال در سال ۱۳۷۹ هـ ش به صفت پوهیالی ایفای وظیفه نموده است.در سال ۱۳۸۱ هـ ش به صفت پوهنیار، در سال ۱۳۸۵ هـ ش به صفت پوهنمل و در سال ۱۳۹۱ هـ ش به صفت پوهندوی رتبه اخذ نموده است.

 د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

‎‎

Scroll to Top