پوهاند میر محمد ظاهر حیدري فرزند میر غلام حیدر در یک خانواده با ضمیر روشن در سال ۱۳۳۱ هـ ش در شهر تالقان ولایت تخار چشم به جهان ګشود.
در سال ۱۳۳۷ هـ ش شامل مکتب و در سال ۱۳۴۹ هـ ش از لیسه تالقان از صنف ۱۲ فارغ و بعد از یک مدت خدمت در سال ۱۳۵۴ هـ ش شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل و در سال ۱۳۵۷ هـ ش از رشته فزیک فارغ شد.
بعد از فراغت از پوهنځی به حیث سوپر وایزر ساینس در تعلیم و تربیه تخار مقرر ګردید. بعد از یک مدت خدمت عسکری بعد از ترخیص در تربیه معلم ولایت تخار به حیث استاد مقرر ګردید. بعد از چند مدت به حیث معاون تدریسی خدمت نمود. و در سال ۱۳۶۴ هـ ش شامل پروګرام ماستری اکادمی تربیه معلم و بعد از اخذ دیپلوم ماستری به حیث استاد و بعداً به حیث مدیر عمومی خدمت نمود.در سال ۱۳۶۸ هـ ش به حیث استاد نامزد پوهنیار پوهنځی طب
بلخ تبدیل و بعداً به حیث معاون و تا سال ۱۳۷۰ هـ ش در این سمت قرار داشت.
در سال ۱۳۷۳ هـ ش مجدداً به حیث معاون و یک مدت به حیث سرپرست در این پوهنځی و بعد از یک مدت انفصال از این پست در سال ۱۳۷۸ هـ ش به حیث معاون مقرر ګردید و تا سال ۱۳۸۱ هـ ش در این پست قرار داشت.
به منظور انجام کار های علمی و تحقیقی از این پست استعفا نمود. و حدوداً ۲۳ سال میشود که در پوهنځی طب پوهنتون بلخ مصروف تدریس است.
بر علاوه وظایف استادی در کمیته و سایر فعالیت های اکادمیک شمولیت داشت که مختصر ګذارش میګردد:
اولین رئیس کمیته امتحانات پوهنتون بلخ با طرح اولین طرزالعمل کاری، عضو شورای علمی پوهتون بلخ، عضو شورای علمی پوهنځی، رئیس کمیته برسی استاد فارغان، مسول کمیته انسجام ترفیعات علمی فاکولته طب و عضو کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون بلخ ایفای وظیفه نموده. رتبه دولتی استاد خارج رتبه و رتبه علمی اش پوهاند بوده، تعداد آثار علمی استاد در حدود ۲۲ اثر علمی تالیفی، تحقیقی و رساله علمی به نشر شده و دو اثر تحت کار دارد.

د موُلف کتابونه لاندې دانلود کړئ:

Scroll to Top