کتاب رهنمود موثریت حفظ انرژی در تعمیرات، مصرف انرژی در ساختمان را از چهار لحاظ (ساختارهای  احاطوی ساختمان، هندسی، سیستم و طرز استفاده کاربران ساختمان) مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب رهنمود موثریت حفظ انرژی در تعمیرات که در نتیجه جمع آوری معلومات چندین ساله من از اروپا و افغانستان تهیه گردیده است، تازه به کمک اداره محترم جی آی زید (پروگرام انرژی) و وزارت محترم انرژی و آب به چاپ رسید. این کتاب راه حل های صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان را برای دست اندر کاران و استفاده کننده گان به شکل بسیار واضح و با کاربرد مثال های محاسبوی ارایه می نماید. در بخش دیگر این مجموعه، استفاده از انرژی خورشیدی (آفتابی) در تولید انرژی برق در شرایط افغانستان به بحث گرفته شده است.

این کتاب را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Scroll to Top