اگر با دقت به مفهوم واقعی خانه منحیث سرپناه  برای افراد مقیم توجه نماییم، در می یابیم که خانه یعنی پناهگاه، یا محلی که انسان ها در مقابل عوامل و اثرات ناگوار اقلیمی و محیطی بدان جا پناه می برند و می خواهند که در مقابل این تهدید ها در امان باشند. در این محل با یک تفاوت جدی حرارتی در تناسب به آنچه در بیرون ساختمان اتفاق می افتد، روبرو می شوند. بنابراین در این جا است، که بر طراحان و مهندسان و همچنان اجـراء کننده گان پروژه این امر واجب می گردد تا با در نظر داشت فاکتورهای واقعی دست به کار شده و طرحی را در نظر گیرند و اجراء نمایند، که فراهم کننده این مطالبات و همچنان زمینه ساز آسایش زیستی برای افراد مقیم خانه باشد.       

            این کتاب در حقیقت برای همین منظور تهیه گردیده است تا بتواند  تا اندازه ی تصور خواننده را از آنچه در طرح و اعمار ساختمان لازم است، روشن سازد. تمرکز در انتخاب دقیق مواد با کیفیت، اجرای درست اعمار ساختمان، جلوگیری از بوجود آمدن اختلال و کاهش هزینه انرژی بهره برداری از ساختمان از اهداف اصلی این کتاب است که در نه فصل بدان اشاره می نماییم.

این کتاب را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Scroll to Top