پوهندوی سید یوسف مانووال

پوهندوی سید یوسف مانووال فرزن جمعه ګل در سال ۱۳۳۶ هـ ش در ولایت ننګرهار ولسوالی چپرهار قریه مانو در یک در یک خانواده متدین متولد ګردیده.
تعلیمات متوسطه را در متوسطه چپر تکمیل نموده و از آن متوسطه په درجه اعلی فارغ و در سال ۱۳۵۰ هـ ش از طرف دولت به تخنیکم نفت و ګاز مزار شریف جهت تحصیل معرفی و در سال ۱۳۵۴ هـ ش به درجه اعلی از تخنیکم متذکره فارغ و دوباره به حیث استاد در کادر آن تخنیکم مقرر ګردید.
چون تحصیلات نامبرده نا مکمل بوده بدین وسیله جهت اخد لسانس از طرف دولت در سال ۱۳۷۲ هـ ش به پوهنځۍ تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ به دیپارتمنت ریاضیات معرفی و در سال ۱۳۵۷ هـ ش از آن پوهنځۍ از دیپارتمنت ریاضیات به درجه اعلی به سویه لسانس فارغ التحصیل ګردیده و در سال ۱۳۷۹ هـ ش به حیث استاد در پوهنځۍ تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ دیپارتمنت ریاضیات جذب ګردید.
پوهندوی سید یوسف مانووال در سال ۱۳۸۷ هـ ش در کشور تاجکستان در شهر دوشنبه از پوهنتون صدرالدین عینی از پوهنځۍ ریاضیات به سویه ماستر به درجه اعلی فارغ ګردیده و فعلاً نیز در پوهنځۍ تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ در دیپارتمنت ریاضیات به حیث استاد وظیفه مینماید.


د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top