پوهاند دکتور عبدالوهاب نورا

پوهاند دکتور عبدالوهاب نورا فرزند محمد شاه نورا در سال ۱۳۲۰ هـ ش در قریه سرور خیل ولسوالی فرزه ولایت کابل متولد و در سال ۱۳۳۶ هـ ش شامل مکتب ابتدایه فرزه ګردیده و بعد از ختم دوره ابتدایه شامل لیسه میر بچه خان ګردید.
که موفقانه از این لیسه فارغ ګردید.  بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۵۹ هـ ش شامل پوهنځۍ طب معالجوی پوهنتون سنکت پیترس بورګ اتحاد شوروی سابق ګردید.
و درسال ۱۳۶۵ هـ ش از این پوهنتون به درجه عالی فارغ ګردیده که در همین سال بعد از سپری نمودن امتحان کدر به رتبه نامزد پوهنیار شامل کدر علمی در دیپارتمنت جراحی علی آباد ګردید.
در سال ۱۳۸۹ هـ ش به رتبه پوهاند ترفیع نمود.  در طول این مدت مصروف خدمت برای مریضان و مجروحین، تدریس محصلین و تربیه دوکتوران جوان در رشته جراحی در پولی کلینیک مرکزی، شفا خانه علی آباد و میوند بوده.
در شرایط مشکل جنګ همیش مصروف تداوی مریضان جراحی بوده و هیچګاه وطن را ترک نه نموده و در روز های جنګ در خانه بطرف شفاخانه علی آباد غرض سپری نمودن نوکریوالی مورد اصابت مرمی تصادفی ګردیده که در شفاخانه ۴۰۰ بستر (شهید سردار محمد داود خان) عملیات ګردیده و بعد از صحت یابی دوباره به وظیفه خویش ادامه داد.

 د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top