کمبود ونبود کتب درسی در پوهنتون های افغانستان از مشکلات عمده به شمار میرود که محصلان و استادان با مشکلات زیاد روبرو میباشند. آنها اکثرا به معلومات جدید دسترسی نداشته و از کتاب ها ونوت های استفاده مینمایند که کهنه بوده و در بازار به کیفیت پایین طباعت وعرضه میگردد.

برای رفع این مشکلات ما از سال ۲۰۱۰ بدینسو چاپ کتب درسی پوهنځی های طب، انجنیری، زراعت، ژورنالیزم وساینس پوهنتون های کشور را آغاز نمودیم  وتا به حال به تعداد ۳۲۱ عنوان کتب مختلف طبی وغیر طبی  را برای پوهنتونهای افغانستان مانند: کابل، ننگرهار، خوست، کندهار، بلخ هرات، کاپیسا، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون طبی کابل چاپ نموده ایم.

و این تعداد رو به افزایش است یعنی ما تلاش داریم تا سایر کتابهای مولفین و استادادن محترم کشور  را از نکات مختلف جمع آوری نموده و به پروسه چاپ تسلیم دهیم.

 ما برای اینکه توافق شما استادان را با خود داشته باشیم، قبل از دریافت کتاب شما و شروع پروسه چاپ آن، فورمیکه باید از طرف شما خانه پوری شود، به شما ارسال میداریم. در فورم متذکره اسم کتاب شما،  باید به زبانهای پشتو/دری و انګلیسی ذکر ګردد، محلی برای امضای مولف، درج شمارۀ تماس با ایمل آدرس شما و همچنان محل برای مهر و امضای دیپارتمنت مربوطه، فاکولته و ریاست پوهنتون میباشد، که باید هریک طی مراحل و تایید ګردد.

اګر شما استاد پوهنتون مربوطه نیستید و یا کسی که در خارج از کشور زندګی میکند باشید، پس شما تنها نکات که مربوط شما میشود خانه پوری نموده و بقیه نکات را ما خانه پوری و طی مراحل خواهیم نمود.

در ضمیمه ایمل به شما معلومات کافی (مصاحبه ها، نکات مهمی برای هر مولف، فورم کتاب، لیست کتب، یک نمونه پوستری از کتب چاپ شده وغیره معلومات) ضمیمه شده است.

در آخیر باید ګفت کتاب های که از طرف ما چاپ میګردند همه به صورت مجانی برای پوهنځی های طب کشور توزیع میګردند.

تمام کتاب های چاپ شده را از ویب سایت www.ecampus-afghanistan.org و www.kitabtona.com داونلود نموده میتوانید، که معلومات کافی برای استفاده از این ویب سایت، که اولاً جهت استفاده از آن راجستر سایت میشوید، به ایمل تان ضمیمه ګردیده است.

داکتر یحیی ورد‎ک، وزارت تحصیلات عالی

کابل، فبروری 2021, نمبر تیلیفون دفتر:  ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل آدرس: textbooks@afghanic.de

Scroll to Top