فورم انگلیسی برای چاپ کتاب باید بصورت درست و مکمل خانه پری شده، نام کتاب، اسم، امضا، نمبرتیلیفون و ایمیل آدرس مؤلف، اسم و امضای آمر دیپارتمنت مربوطه، اسم، مهر و امضای رئیس پوهنځی و همچنان اسم، مهر و امضای رئیس پوهنتون باید در آن موجود باشد.

سافت کاپی کتاب (فایل های ورد و پی دی اف) و شکل چاپ شده (هاردکاپی) کتاب باید برای ما داده شود.

کتاب باید سایز A5 را داشته باشد یعنی صفحات کتاب فارمت ای پنج را (نیم صفحه) داشته باشد.

هر کتاب که برای چاپ داده میشود باید یک صفحه خلاصه کتاب ( ابسترکت) را داشته باشد.

کتاب باید بیوگرافی و تصویر مؤلف را داشته باشد.  اگر مخالفت نداشته باشید بهتر خواهد بود که در هر کتاب ایمل آدرس و شماره تماس نوشته شود.

شکل آخری اصلاح شده و ایدیت شده کتاب که بطور فایل نهایی برای چاپ به ما داده میشود باید به فایل پی دی اف تبدیل شود.

تمام کتاب باید یکنوع فانت داشته باشد، در صورتیکه فانت های زیاد داشته باشد، در قسمت چاپ آن ما به مشکل مواجه خواهیم شد. فانت بهیج نازنین برای دیزاین نمودن کتاب ترجیح داده میشود.

اسم کتاب و مؤلف آن باید به لسان انگلیسی در عقب یا پشتی کتاب نوشته شود.

اگر کتاب توسط اداره مربوطه در ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی طی مراحل شده باشد، باید مکتوب اداره ذکر شده نیز برای ما ارسال شود.

 کتاب که برای چاپ نمودن به ما فرستاده میشود باید تکمیل بوده و قسمت های آن کم نباشد.

اگر کتاب شما عکسهای رنگه داشته باشد، پس تقاضای ما اینست که عکسهای کتاب را جدا به گونه اطلس کوچک در آخر کتاب ضمیمه نموده، تا ما آنرا به گونه رنگه چاپ کنیم. این فایل عکسها را به یک فایل جداگانه مرتب نمائید.

کتاب های را که در نظر است چاپ شود باید تمام نکات ذکر شده فوق را داشته باشد، در صورتیکه نکات ذکر شده تکمیل نشده باشد، ما آن را در لست خود میگیریم اما چاپ کتاب به تاخیر می افتد.

از همکاری تان تکشر!

اگر راجع به موضوعات ذکر شده کدام سوال داشته باشید، لطف نموده با ما به آدرس ذیل به تماس شوید:

، کتر یحیی وردک

وزارت تحصیلات عالی، کارته ۴، کابل

تیلیفون دفتر: ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

تمام کتب چاپ شده را از آدرس های ذیل دانلود می توانید:

موبایل: ۰۷80232310

www.ecampus-aghanistan.org

ایمل آدرس: textbooks@afghanic.org  

Scroll to Top