په بهر کې د لوړو زدکړو، مهاجرت ژوند او بېلابېلو کارونو څخه وروسته، زه په ۲۰۰۹کال  کې بېرته افغانستان ته راستون شوم. په ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي کې مې په د پنځو درسي کتابونو د خپرولو په کار پيل وکړ. د دې کار په بنسټ بیا زه د لوړو زدکړو وزارت ته ولاړم او دغه کارونو پراختيا وموندله او  تر نن پورې دوام لری. په دغه موده کې ۳۵۰ درسي کتابونه، زياتره په طب او هم په نورو رشتو لکه وترینري، فارمسي، روانشناسي، انجينري، ساينس، اقتصاد، ژورنالیزم او زراعت کې خپاره او ټولو پوهنتونونو ته په وړيا توګه توزېع کړي دي.

په دې ټولګه کې تاسو ګران لوستونکي ته د افغانستان پوهنتونونو او لوړو زدکړو وزارت (ل. ز. و.) کې له يوې خوا د ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۲۱ کال پورې د خپلو هلو ځلو معلومات، په بېلابېلو رسنيو کې د درسي کتابونو او اړونده مسايلو راپورونه او له بلې خوا د خپل کار او وظيفی اړونده نظرونه او مشورې وړاندی کوم.

دا کار کېدای شی لږ تر لږه درې  ګټې ولري:

۱. تاسو ته به معلوم شي، چې په دې نهو کلونو کې ما هلته څه کړی دي .

۲. د افغانستان د پوهنتونونو او د وزارت او محصلينو د حالت او یو شمیر چلنجونو سره به معرفی شئ .

۳. همدا له دې معلوماتو او مشورو څخه د لوړو زدکړو مسؤولین زموږ د راتلونکي نسل په روزلو کې  څه ګټه واخلي په همدې هېله!

د درسي کتابونو د چاپ پروسې په اړه ټول معلومات له لاندې کتاب څخه ولولئ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top