در کتاب تأسیسات و تجهیزات  تخنیکی ساختمان، تجارب اکادمیک و عملی ورزیده‌ ترین اساتید فاکولته ساختمانی پوهنتون (دانشگاه)  تخنیکی کوشتسی سلواکیا در بخش تأسیسات و تجهیزات ساختمان به رشته تحریر و ترجمه در آمده است.

به کمک این کتاب خواننده خواهد توانست که تصویر از اندازه بندی‌ های شبکه آب سرد و گرم داخلی ساختمان، شبکه کانالیزسیون داخلی ساختمان، سیستم ایرکاندیشن یا تهویه مطبوع داخل ساختمان، سیستم تسخین و یا مرکز گرمی ساختمان و شبکه گاز داخلی ساختمان،  در تناسب به تعداد کاربران ساختمان و با توجه بر معیار و استانداردهای پذیرفته شده بین الملی بدست آورد.

این کتاب را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Scroll to Top